Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

MOGUĆNOSTI DOPUNSKOG RADA PREMA ZAKONU O RADU

Slika: MOGUĆNOSTI DOPUNSKOG RADA PREMA ZAKONU O RADU

S ciljem suzbijanja rada „na crno”, čiji najčešći oblik je obavljanje jednokratnih povremenih poslova kraćeg trajanja, Zakon o radu (N.N., br. 93/14; u nastavku: ZR) je uveo institut dopunskog rada

Uvjeti pod kojima se može zasnovati dopunski radni odnos  Prijava dopunskog radnika na mirovinsko osiguranje  Trajanje ugovora o dopunskom radu  Otvorena pitanja u praksi