Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

Zakoni

UN KONVENCIJA O PRAVIMA OSOBA S INVALIDITETOM - FALKULTATIVNI PROTOKOL UZ KONVENCIJU O PRAVIMA OSOBA S INVALIDITETOM

AKCIJSKI PLAN VIJEĆA EUROPE ZA PROMICANJE PRAVA I POTPUNOG SUDJELOVANJA U DRUŠTVU OSOBA S INVALIDITETOM: POBOLJŠANJE KVALITETE ŽIVOTA OSOBA S INVALIDITETOM U EUROPI 2006. - 2015.

EUROPSKA KONVENCIJA ZA ZAŠTITU TEMELJNIH LJUDSKIH SLOBODA S PROTOKOLIMA 1., 4., 6., 7., 11.

UN KONVENCIJA O UKLANJANJU SVIH OBLIKA DISKRIMINACIJE ŽENA

STANDARDNA PRAVILA O IZJEDNAČAVANJU MOGUĆNOSTI ZA OSOBE S INVALIDITETOM

NACIONALNA STRATEGIJA ZAŠTITE OD NASILJA U OBITELJI, ZA RAZDOBLJE OD 2011. DO 2016. GODINE

NACIONALNA STRATEGIJA STVARANJA POTICAJNOG OKRUŽENJA ZA RAZVOJ CIVILNOGA DRUŠTVA OD 2012. DO 2016. GODINE

PRAVILNIK O POSEBNOM POREZU NA MOTORNA VOZILA

ZAKON O MIROVINSKOM OSIGURANJU

ZAKON O STAŽU OSIGURANJA S POVEĆANIM TRAJANJEM

ZAKON O RADU

ZAKON O ZAŠTITI NA RADU

ZAKON O PROFESIONALNOJ REHABILITACIJI I ZAPOŠLJAVANJU OSOBA S INVALIDITETOM

PRAVILNIK O UTVRĐIVANJU KVOTE ZA ZAPOŠLJAVANJE OSOBA S INVALIDITETOM

PRAVILNIK O POTICAJIMA PRI ZAPOŠLJAVANJU OSOBA S INVALIDITETOM

PRAVILNIK O ZAŠTITNIM RADIONICAMA I INTEGRATIVNIM RADIONICAMA ZA ZAPOŠLJAVANJE OSOBA S INVALIDITETOM

PRAVILNIK O PROFESIONALNOJ REHABILITACIJI I CENTRIMA ZA PROFESIONALNU REHABILITACIJU OSOBA S INVALIDITETOM

PRAVILNIK O SADRŽAJU I NAČINU VOĐENJA OČEVIDNIKA ZAPOSLENIH OSOBA S INVALIDITETOM

ZAKON O SOCIJALNOJ SKRBI

ZAKON O UDRUGAMA

ZAKON O HUMANITARNOJ POMOĆI

ZAKON O VOLONTERSTVU

OBITELJSKI ZAKON

ZAKON O OBVEZNOM ZDRAVSTVENOM OSIGURANJU

ZAKON O ZAŠTITI PRAVA PACIJENATA

ORTOPEDSKA POMAGALA

ZAKON O CESTAMA

ZAKON O SIGURNOSTI PROMETA NA CESTAMA

PRAVILNIK O POSTUPKU I NAČINU OSTVARIVANJA PRAVA NA OSLOBAĐANJE PLAĆANJA GODIŠNJE NAKNADE ZA UPORABU JAVNIH CESTA I CESTARINE

ZAKON O PROSTORNOM UREĐENJU I GRADNJI

PRAVILNIK O OSIGURANJU PRISTUPAČNOSTI GRAĐEVINA OSOBAMA S INVALIDITETOM I SMANJENE POKRETLJIVOSTI

PRAVILNIK O ZNAKU PRISTUPAČNOSTI

ZAKON O BORAVIŠNOJ PRISTOJBI

ZAKON O BESPLATNOJ PRAVNOJ POMOĆI

ZAKON O OSOBNOJ ASISTENCIJI 

PRAVILNIK O SUSTAVU I NAČINU RADA KOMISIJE ZA PROCJENU POTREBE KORISNIKA ZA USLUGOM OSOBNE ASISTENCIJE 

PRAVILNIK O SADRŽAJU I NAČINU VOĐENJA REGISTRA PRAVNIH OSOBA KOJE PRUŽAJU USLUGU OSOBNE ASISTENCIJE 

PRAVILNIK O MJERILIMA ZA PRUŽANJE USLUGE OSOBNE ASISTENCIJE, UTVRĐIVANJU CIJENE, SADRŽAJU OBRASCA ZA PODNOŠENJE PRIJAVE NA JAVNI POZIV TE NAČINU I UVJETIMA SKLAPANJA UGOVORA 

PRAVILNIK O STANDARDIMA KVALITETE ZA PRUŽANJE USLUGE OSOBNE ASISTENCIJE 

ZAKON O INKLUZIVNOM DODATKU