Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

POZIV NA OKRUGLI STOL "LJUDSKOPRAVAŠKI PRISTUP INVALIDITETU"

8. Centar znanja povodom Međunarodnog dana ljudskih prava organizira Okrugli stol “Ljudskopravaški pristup invaliditetu”, koji će se održati 10. prosinca, u Tribini Grada Zagreba, Kaptol 7, s početkom u 11,00 sati

8. Centar znanja za društveni razvoj u području unapređenja kvalitete življenja osoba s invaliditetom povodom Međunarodnog dana ljudskih prava organizira okrugli stol "Ljudskopravaški pristup invaliditetu", koji će se održati 10. prosinca 2021. godine u Tribini Grada Zagreba, Kaptol 7, s početkom u 11,00 sati.

KLJUČNE ZNAČAJKE PRISTUPA INVALIDITETU ZASNOVANOM NA LJUDSKIM PRAVIMA

Ljudskopravaški pristup podrazumijeva pomak s “medicinskog modela”, koji invaliditet definira prvenstveno kao rezultat individualnih oštećenja, na “socijalni model” koji se fokusira na okolišne i društvene prepreke. Socijalni model identificira i rješava kontekstualne čimbenike, tj. fizičke, stavovne i institucionalne prepreke za uključivanje osoba s invaliditetom u život zajednice. Daje odgovornost vladama i društvu u cilju osiguranja inkluzivnog političkog, pravnog, socijalnog i fizičkog okruženja.

Ljudskopravaški pristup podrazumijeva integriranje standarda i načela ljudskih prava u sve faze donošenja politika invaliditeta, njihovim dizajniranjem, provedbom, praćenjem i ocjenom. To znači poštivanje i promicanje temeljnih načela ljudskih prava koja uključuju nediskriminaciju, jednake mogućnosti, sudjelovanje, osnaživanje, odgovornost i transparentnost. Iz njih proizlazi osam općih načela Konvencije: poštivanje urođenog dostojanstva i osobne autonomije uključujući slobodu osobnog izbora; nediskriminaciju; puno i učinkovito sudjelovanje i uključivanje u društvo; poštivanje razlika i prihvaćanje invaliditeta kao dijela ljudske raznolikosti i čovječnosti; jednakost mogućnosti; pristupačnost; jednakost između muškaraca i žena; poštivanje sposobnosti razvoja djece s teškoćama u razvoju i poštivanje prava djece s teškoćama u razvoju na očuvanje vlastitog identiteta. U cjelini opća načela čine temelje inkluzivnog društva.

8. CENTAR ZNANJA – NAJVEĆA LJUDSKOPRAVAŠKA MREŽA U REPUBLICI HRVATSKOJ

8. Centar znanja za društveni razvoj u području unapređenja kvalitete življenja osoba s invaliditetom zagovara prava pola milijuna osoba s invaliditetom u Republici Hrvatskoj. Tijekom dugogodišnjeg rada svakog od 13 saveza 8. Centar znanja prepoznat je kao središte ekspertize i kao platforma za zaštitu i promicanje ljudskih prava i temeljnih sloboda osoba s invaliditetom. Rad temelji na kvalitetnom provođenju i praćenju primjene Konvencije UN-a o pravima osoba s invaliditetom s vizijom izgradnje inkluzivnog društva. Konvencija je nametnula novi pristup invaliditetu po kojemu su države stranke dužne poštivati i štititi prava osoba s invaliditetom te usvojiti odgovarajuće zakonodavne, administrativne ili druge mjere za provedbu prava priznatih Konvencijom. Konvencija mijenja paradigmu invaliditeta čineći pomak od karitativnog i medicinskog modela invaliditeta prema snažnom promoviranju socijalnog modela i modela ljudskih prava. Osobe s invaliditetom iz pasivnih primatelja promovira u aktivne nositelje prava. To se naglašava i u definiciji osoba s invaliditetom gdje se ističe međudjelovanje s različitim preprekama koje mogu sprječavati njihovo puno i učinkovito sudjelovanje u društvu na ravnopravnoj osnovi s drugima. Konvencija potvrđuje da osobe s invaliditetom imaju pravo na sva građanska, politička, ekonomska, socijalna i kulturna prava čiji se pregled daje u nastavku.

13 nacionalnih saveza osoba s invaliditetom uključenih u 8. centar znanja, u okviru Razvojne suradnje u području unapređenja kvalitete življenja osoba s invaliditetom:

Zajednica saveza osoba s invaliditetom Hrvatske

Hrvatski savez slijepih

Hrvatski savez gluhih i nagluhih

Savez društava multiple skleroze Hrvatske

Savez društava distrofičara Hrvatske

Hrvatski savez gluhoslijepih osoba „Dodir“

Hrvatske udruge paraplegičara i tetraplegičara

Hrvatski savez udruga osoba s tjelesnim invaliditetom

Hrvatski savez udruga cerebralne i dječje paralize

Hrvatski savez udruga invalida rada

Hrvatski savez udruga osoba s intelektualnim teškoćama

Savez udruga za autizam Hrvatske

Savez civilnih invalida rata Hrvatske