Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

NAKNADA NA TERET HZZO-a

Slika: NAKNADA NA TERET HZZO-a

Zakonom o obveznom zdravstvenom osiguranju (Nar. nov., br. 80/13 i 137/13) propisano je, pored ostalog, i pravo na novčane naknade koje se isplaćuju u visinama propisanim Zakonom ako se zadovolje propisani uvjeti.

Naknade na teret HZZO-a  1.  privremeno nesposoban za rad zbog bolesti ili ozljede odnosno ako je radi liječenja ili medicinskih ispitivanja smješten u zdravstvenu ustanovu, pri čemu naknadu plaće za prva 42 dana isplaćuje poslodavac.  2. privremeno spriječen obavljati rad zbog određenog liječenja ili medicinskog ispitivanja koje se ne može obaviti izvan radnog vremena osiguranika – isto kao pod točkom 1.;  3. privremeno nesposoban za rad zbog rane, ozljede ili bolesti kao neposredne posljedice sudjelovanja u Domovinskom ratu – naknadu isplaćuje HZZO na teret sredstava državnog proračuna (čl. 41. st. 2. Zakona), u visini 100% od osnovice za naknadu plaće, ali najviše do 4.257,28 kn;  4. privremeno nesposoban za rad zbog priznate ozljede na radu/profesionalne bolesti – od prvoga dana isplaćuje poslodavac s tim da je HZZO obvezan vratiti isplaćenu naknadu plaće u roku od 45 dana od dana primitka zahtjeva za povrat (čl. 41. st. 4. Zakona). Naknada se isplaćuje od prvoga dana na teret HZZO-a, u visini 100% od osnovice za naknadu, bez ograničenja visine; 5. određen da njeguje oboljelog člana uže obitelji (dijete i supružnika) uz uvjete propisane Zakonom - od prvoga dana isplaćuje poslodavac s tim da je HZZO obvezan vratiti isplaćenu naknadu plaće u roku od 30 dana od dana primitka zahtjeva za povrat (čl. 41. st. 4. Zakona). Pritom osiguranik ima pravo na naknadu zbog njege djeteta do navršene sedme godine života u trajanju najviše do 60 dana za svaku utvrđenu bolest, a za dijete od sedam do 18. godine – najviše do 40 dana (čl. 45. Zakona). U slučaju njege djeteta iznad 18 godina ili supružnika osiguranik ostvaruje pravo za svaku utvrđenu bolest najviše do 20 dana. Pravo na naknadu za njegu djeteta se može ostvariti samo ako drugi roditelj nije nezaposlen i uz ostale uvjete propisane st. 7. čl. 45. Zakona. djeteta mlađeg od 3 godine života kada se isplaćuje naknada u visini od 100% od osnovice za naknadu pri čemu se primjenjuje ograničenje visine do 4.257,28 kn; 6. određen za pratitelja osigurane osobe upućene na liječenje ili liječnički pregled ugovornom subjektu HZZO-a izvan mjesta prebivališta, odnosno boravišta osigurane osobe koja se upućuje – naknadu od prvoga dana isplaćuje poslodavac, uz obvezu vraćanja od strane HZZO-a u roku od 30 dana, uz primjenu ograničenja visine; 7. u sljedećim slučajevima naknadu plaće obračunava i isplaćuje HZZO, osim ako se posebnim sporazumom HZZO i poslodavac drugačije ne dogovore:
  • izoliran kao kliconoša ili zbog pojave zaraze u njegovoj okolini, odnosno privremeno nesposoban za rad zbog transplantacije živog tkiva i organa u korist druge osigurane osobe Zavoda,
  • privremeno nesposobna za rad zbog bolesti i komplikacija u vezi s trudnoćom i porodom (ograničenje visine do 4.257,28 kn),
  • privremeno spriječen za rad zbog korištenja rodiljnog dopusta i prava na rad u polovici punoga radnog vremena, sukladno propisima o rodiljnim i roditeljskim potporama (bez ograničenja visine),
  • privremeno nesposoban za rad zbog korištenja dopusta za slučaj smrti djeteta, u slučaju mrtvorođenog djeteta ili smrti djeteta za vrijeme korištenja rodiljnog dopusta (bez ograničenja visine).