Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

OBVEZE UDRUGA U POGLEDU REGISTRA STVARNIH VLASNIKA

Slika: OBVEZE UDRUGA U POGLEDU REGISTRA STVARNIH VLASNIKA

Registar stvarnih vlasnika uspostavljen je na temelju članaka 32. do 36. Zakona o sprečavanju pranja novca i financiranja terorizma (NN 108/17, 39/19) u svrhu sprječavanja zlouporabe pravnih subjekata za pranje novca i povezana predikatna kaznena djela te s ciljem povećanja transparentnosti i dostupnosti podataka o stvarnom vlasništvu

Registar stvarnih vlasnika je središnja elektronička baza podataka koja sadrži podatke o stvarnim vlasnicima, a sadržaj, struktura, način upisa te dostupnost podataka propisan jePravilnikom o registru stvarnih vlasnika (NN 53/19).Stvarnim vlasnikom smatra se svaka fizička osoba (ili osobe) koja je konačni vlasnik stranke ili kontrolira stranku ili na drugi način njome upravlja, uključujući onu fizičku osobu (osobe) koja izvršava krajnju učinkovitu kontrolu nad pravnom osobom.Na temelju članka 32.Zakona o sprječavanju pranja novca i financiranja terorizmasljedeći pravni subjekti dužni su u Registar upisati podatke o svom stvarnom vlasniku (stvarnim vlasnicima):

1. trgovačka društva
2. podružnice stranih trgovačkih društava
3. udruge
4. zaklade
5. fundacije

6. ustanove kojima RH ili jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave nije jedini osnivač.

Od obveze upisa podataka o stvarnom vlasniku u Registar izuzete su ustanove kojima je Republika Hrvatska ili jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave jedini osnivač.

Kako Zakonom o udrugama (NN 74/14, 70/17) nije moguće ostvariti vlasništvo nad udrugom, Pravilnik se u ovom slučaju primjenjuje na odgovarajući način.

Pravilnikom o registru stvarnih vlasnika (čl. 6.) propisano je da za one udruge za koje je u matičnom registru (Registar udruga u RH) upisan OIB osobe ovlaštene za zastupanje, Financijska agencija (FINA) će elektroničkim putem, u rokovima propisanima Pravilnikom, jednokratno inicijalno iz Sustava OIB-a preuzeti podatke o osobi ovlaštenoj za zastupanje (osobama ovlaštenim za zastupanje) udruge i te podatke preuzeti u Registar kao podatke o stvarnom vlasniku (stvarnim vlasnicima) udruge.Osobe ovlaštene za zastupanje će se za potrebe Registra smatrati „vlasnikom udruge“.Ovi podaci obuhvaćaju:

1. OIB fizičke osobe
2. ime i prezime
3. dan, mjesec i godinu rođenja
4. državu prebivališta
5. državljanstvo (državljanstva)

Ako je stvarni vlasnik strani državljanin kojemu nije dodijeljen OIB, tada umjesto OIB-a Registar sadrži podatak o vrsti, broju, izdavatelju, državi i datumu isteka važenja identifikacijske isprave stranog državljanina.

Ukoliko nije moguće identificirati fizičku osobu (osobe) iz članka 28. stavka 1. Zakona o sprječavanju pranja novca i financiranja terorizma, stvarnim vlasnikom udruge može se smatrati svaka fizička osoba ovlaštena za zastupanje.

Pravilnikom se propisuje rok upisa podataka o stvarnim vlasnicima u Registar.

- za udruge: od 1. srpnja 2019. do 31. prosinca 2019.

Udruga je, nakon inicijalnog upisa, dužna izvršiti sve slijedeće promjene podataka u Registru na način i u rokovima propisanima Pravilnikom.Tek ukoliko dođe do promjena osobe ovlaštene za zastupanje, udruge su obvezne u Registar upisati ažurirane podatke.Do tada nemaju obvezu upisivanja podataka u Registar stvarnih vlasnika.


Osoba ovlaštena za upis podataka u Registar moći ćebez plaćanja naknadeupisati podatke u Registar:
1. korištenjem web aplikacije Financijske agencije uz digitalni certifikat
ili
2. u poslovnicama Financijske agencije na za to predviđenim obrascima .
Za pravni subjekt koji odgovarajuće, točne i ažurirane podatke o svom stvarnom vlasniku ili stvarnim vlasnicimane upiše u Registar na način i u rokovima propisanima Pravilnikom propisana je novčana kazna u iznosu od 5.000 do 350.000 kuna.


Upite vezanoza način i rokove upisapodataka o stvarnom vlasniku u Registar sukladno odredbama Zakona i Pravilnika možete uputiti:
- pisanim putem na adresu elektroničke pošte:info.uzspn@mfin.hr
- na broj telefona: 01/6345 451

Upite vezano za korištenje aplikacije Registar stvarnih vlasnika možete uputiti:
- pisanim putem na adresu elektroničke pošte:info@fina.hr
- na broj telefona: 0800 0080


www.udruge.gov.hr