Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

Predsjednik

Predsjednik Saveza je predsjednik Skupštine i Predsjedništva. Bira se na Izbornoj Skupštini na prijedlog Predsjedništva odnosno na pismeni prijedlog najmanje 10 (deset) zastupnika

Predsjednik na Izbornoj Skupštini ima ovlasti predlagati kandidate za dopredsjednike te kandidate za članove Predsjedništva i Nadzornog odbora, vodeći računa o regionalnoj zastupljenosti. Skupština može predloženu listu kandidata izmjeniti i odlučuje o konačnom izboru predloženih tijela.

Predsjednik Saveza zastupa Savez, saziva i rukovodi radom Skupštine i Predsjedništva, osim Izborne Skupštine koju saziva Predsjedništvo i njome rukovodi Radno predsjedništvo, odgovara za zakonitost rada Saveza, vodi poslove Saveza sukladno odlukama Skupštine, odgovoran je za podnošenje Skupštini prijedloga godišnjeg financijskog izvješća, dostavlja Zapisnik s Redovne sjednice Skupštine nadležnom uredu koji vodi registar Udruga, sklapa ugovore i poduzima druge pravne radnje u ime i za račun Saveza, obavlja i druge poslove u skladu sa zakonom, statutom i aktima udruge. Predsjednika za vrijeme spriječenosti, odnosno odsutnosti, zamjenjuje izvršni direktor ili jedan od dopredsjednika po njegovom ovlaštenju.

Predsjednik se bira na mandat od 4 (četiri) godine.

 

Predsjednik Hrvatskog saveza udruga invalida rada je Ante Štulić