Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

Nadzorni odbor

Skupština na prijedlog Predsjednika bira Nadzorni odbor od tri člana i tri zamjenika, koji ne mogu biti članovi Predsjedništva, ali su obvezno članovi neke od udruga Saveza

Iznimno član Nadzornog odbora može biti osoba koje nije član udruge članice HSUIR-a, koja svojim znanjem, radom i stručnošću može doprinijeti boljitku i zakonitosti rada Saveza. Predsjednika Nadzornog odbora biraju članovi na konstituirajućoj sjednici. Nadzorni odbor, sukladno zakonu i drugim propisima i općim aktima, nadzire provođenje istih, te materijalno – financijsko poslovanje Saveza. Pregled poslovanja obavlja prema potrebi, a obvezno jednom godišnje o čemu pismeno izvještava Predsjedništvo koje ga upućuje Skupštini. Nadzorni odbor zasjeda u punom sastavu.

Sva tijela Saveza su izborna i biraju se u pravilu javnim glasovanjem, na mandat od 4 (četiri) godine. Tajno glasovanje može se primijeniti ako o tome donese odluku tijelo u kojem se glasa.


Članovi Nadzornog odbora:

1. Ivica Lazić, predsjednik

2. Petar Pavlinušić, član

3. Mirjana Pahoki, članica