Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

PRIJEDLOG ZA INICIRANJE HITNE IZMJENE ČLANAKA ZAKONA O DOPLATKU ZA DJECU

Slika: PRIJEDLOG ZA INICIRANJE HITNE IZMJENE ČLANAKA ZAKONA O DOPLATKU ZA DJECU

Hrvatski savez udruga invalida rada uputio je Prijedlog za iniciranje hitne izmjene članaka Zakona o doplatku za djecu

Broj: 22 / 22

Zagreb, 03. veljače 2022. godine

Ministarstvo rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politikePredmet : Prijedlog za iniciranje hitne izmjene članaka Zakona o doplatku za djecuPoštovani,


Djelujući prvenstveno s ciljem zaštite prava osoba s invaliditetom i interesom za njihovo ravnopravno i potpuno uključivanje u društvo, te slobodu odlučivanja, a u skladu s Konvencijom UN o pravima osoba s invaliditetom obraćamo Vam se inicijativom za hitnu izmjenu čl. 15 Zakona o doplatku za djecu:


Članak 15. Zakona o doplatku za djecu (NN 32/20) glasi:

Stupanjem djeteta u brak, prestaje pravo na doplatak za djecu za to dijete.


Predlažemo da se članak 15. Zakona izmjeni ,tako da sada glasi :

Stupanjem djeteta u brak, ne prestaje pravo na doplatak za djecu za to dijete.O b r a z l o ž e nj e:Potrebno je uskladiti sadržaj odredbe čl. 15. Zakona s Konvencijom UN o pravima osoba s invaliditetom, jer je navedena dopuna i određenje sadržajno opisana u

čl.23

POŠTIVANJE DOMA I OBITELJI


1. Države stranke ove Konvencije će poduzeti djelotvorne i odgovarajuće mjere otklanjanja diskriminacije protiv osoba s invaliditetom u svim pitanjima vezanim uz brak, obitelj, roditeljstvo i osobne odnose, a posebno će osigurati, na ravnopravnoj osnovi s drugima:

(a) priznavanje prava svih osoba s invaliditetom, koje su u dobi za brak, da sklope brak i zasnuju obitelj na osnovi slobodne i potpune suglasnosti budućih bračnih partnera,

(b) prava osoba s invaliditetom na slobodno i odgovorno odlučivanje o broju djece i tome kada će ih imati kao i pravo na pristup informacijama, primjerenim njihovoj dobi, obrazovanju vezanom uz reprodukciju i planiranje obitelji, te sredstvima koja su im potrebna kako bi mogli ostvariti ova prava,

(c) da osobe s invaliditetom, uključujući djecu, očuvaju svoju plodnost na ravnopravnoj osnovi s drugima.


2. Države stranke će osigurati prava i odgovornosti osoba s invaliditetom glede skrbništva, starateljstva, hraniteljstva i posvojenja djece, ili sličnih instituta, gdje ovi koncepti postoje u nacionalnom zakonodavstvu; u svim slučajevima prvenstveno će se uzimati u obzir najbolji interesi djece. Države stranke će pružiti odgovarajuću pomoć osobama s invaliditetom u provedbi njihovih dužnosti u podizanju djece.


3. Države stranke će osigurati da djeca s teškoćama u razvoju imaju jednaka prava u pogledu obiteljskog života. S ciljem ostvarivanja tih prava i da bi se spriječilo sakrivanje, napuštanje, zanemarivanje i segregacija djece s teškoćama u razvoju, države stranke će osigurati rane i sveobuhvatne informacije, usluge i potporu djeci s teškoćama u razvoju i njihovim obiteljima.


4. Države stranke će osigurati da dijete ne bude odvojeno od svojih roditelja protivno njihovoj volji, osim ako nadležna tijela, čija je odluka podložna preispitivanju od strane pravosuđa, u skladu s pozitivnim pravom i postupcima, ne utvrde da je takvo odvajanje potrebno u najboljem interesu djeteta. Ni u kojem slučaju dijete neće biti odvojeno od roditelja na osnovi invaliditeta, bilo djeteta ili jednog ili oba roditelja.


5. Države stranke će, u slučajevima kad uža obitelj nije u stanju voditi brigu o djetetu s teškoćama u razvoju poduzeti sve što je potrebno za alternativno zbrinjavanje u široj obitelji, a ukoliko to ne bi bilo moguće, unutar zajednice u obiteljskom okruženju.


Zaključne primjedbe UN odbora na Inicijalno izvješće Republike Hrvatske o provedbi Konvencije o pravima osoba s invaliditetom:


Poštivanje doma i obitelji (čl. 23.)

Odbor je zabrinut što nisu priznata roditeljska prava osoba s invaliditetom. Preporuka Odbora jest da država potpisnica poduzme pravne i praktične korake kojima će osigurati da osobe s invaliditetom mogu realizirati svoja roditeljska prava i posvajati djecu jednako kao i ostali.


Navedena je nadopuna u skladu s Konvencijom UN o pravima osoba s invaliditetom, Ustavom Republike Hrvatske, Zakonom o suzbijanju diskriminacije i člankom 55. st. 3. Ustavnog zakona o Ustavnom sudu Republike Hrvatske.


S obzirom na navedeno, predlažemo da inicirate hitnu dopunu Zakona o doplatku za djecu.


S poštovanjem,


Izvršni direktor

Leke Sokolaj, dipl.iur.Na znanje:


- Ured za zakonodavstvo

- Ured pravobraniteljice za osobe s invaliditetom

- Ministar, gosp. Josip Aladrović

- Zajednica saveza osoba s invaliditetom Hrvatske