Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

PRIJEDLOG ZA INICIRANJE HITNE DOPUNE ČLANAKA ZAKONA O SOCIJALNOJ SKRBI

Slika: PRIJEDLOG ZA INICIRANJE HITNE DOPUNE ČLANAKA ZAKONA O SOCIJALNOJ SKRBI

Hrvatski savez udruga invalida rada uputio je Prijedlog za iniciranje hitne dopune članaka Zakona o socijalnoj skrbi

Broj: 229/2022

Zagreb, 26. listopada 2022. godine                                     MINISTARSTVO RADA, MIROVINSKOG SUSTAVA, OBITELJI I SOCIJALNE POLITIKEPredmet:  Prijedlog za iniciranje hitne dopune članaka Zakona o socijalnoj skrbi


Poštovani ,


Članak 51. Zakona o socijalnoj skrbi (NN br.119/22 ) glasi:

Zapreke za priznavanje prava na osobnu invalidninu

Članak 51.

Pravo na osobnu invalidninu ne priznaje se osobi:

1. kojoj je priznata usluga smještaja ili organiziranog stanovanja sukladno odredbama ovoga Zakona ili drugim propisima

2. koja osobnu invalidninu ostvaruje prema drugim propisima

3. koja doplatak za pomoć i njegu ostvaruje prema ovom Zakonu ili drugim propisima.Predlažemo da se članak 51 . Zakona o socijalnoj skrbi nadopuni tako da sada glasi:

Zapreke za priznavanje prava na osobnu invalidninu

Članak 51.

Pravo na osobnu invalidninu ne priznaje se osobi:

1. kojoj je priznata usluga smještaja ili organiziranog stanovanja sukladno odredbama ovoga Zakona ili drugim propisima

2. koja osobnu invalidninu ostvaruje prema drugim propisima

3. koja doplatak za pomoć i njegu ostvaruje prema ovom Zakonu ili drugim važećim propisima.


O b r a z l o ž e nj e:

Potrebno je izjednačiti pravni položaj osoba s invaliditetom koji su ostvarivali doplatak za pomoć i njegu u sustavu mirovinskog osiguranja prema starim zakonskim određenjima Zakona o mirovinskom osiguranju, o navedenom pravu, te su stavljeni u neravnopravni položaj u odnosu na druge osobe s invaliditetom korisnike osobnih invalidnina, jer se radi o stečenim pravima kojih se ne mogu odreći, niti zatražiti i ostvariti pravo na mirovanje navedenog prava. Navedenom inicijativom dana je mogućnost da se iznos ostvarene osobne invalidnine umanji za iznos doplatka za pomoć i njegu iz sustava mirovinskog osiguranja.

Nastavno, nadopunom članka ostvarene su zakonske pretpostavke za trajno rješenje problema i za potrebe najavljenog nacrta Zakona o inkluzivnom dodatku, ispravljanja diskriminatornog položaja korisnika navedenog stečenog prava (doplatka za pomoć i njegu), u odnosu na ostale osobe s invaliditetom, te činjenici da zbog IV. stupnja funkcionalnosti i teškog invaliditeta ne ulaze u korisničku skupinu za ostvarivanje prava na osobnu invalidninu iz sustava socijalne skrbi.


Navedena je nadopuna u skladu s Konvencijom UN o pravima osoba s invaliditetom čl. 28.

PRIMJERENI ŽIVOTNI STANDARD I SOCIJALNA ZAŠTITA


1. Države potpisnice priznaju pravo osobama s invaliditetom na odgovarajući životni standard za njih i njihove obitelji, uključujući odgovarajuću prehranu, odijevanje, stanovanje, kao i na stalno unaprjeđenje životnih uvjeta te će poduzeti odgovarajuće korake kako bi zaštitile i promicale ostvarenje ovog prava bez diskriminacije na osnovi invaliditeta.

2. Države potpisnice priznaju pravo osoba s invaliditetom na socijalnu zaštitu i na uživanje tog prava bez diskriminacije na osnovi invaliditeta, te će poduzeti odgovarajuće korake kako bi zaštitile i promicale ostvarenje ovog prava, uključujući i mjere u svrhu:

(a) osiguranja jednakog pristupa osoba s invaliditetom čistoj vodi i osiguranja dostupnosti odgovarajućih i financijski pristupačnih usluga i drugih vrsta pomoći vezanih uz potrebe koje proizlaze iz invaliditeta;

(b) osiguranja pristupa osoba s invaliditetom, posebice žena, djevojaka i osoba starije životne dobi s invaliditetom, programima socijalne zaštite i programima smanjenja siromaštva;

(c) osiguranja pristupa državnoj pomoći osobama s invaliditetom i njihovih obitelji koje žive u uvjetima siromaštva kako bi podmirili izdatke vezane uz invaliditet, uključujući odgovarajuću obuku, savjetovanje, financijsku pomoć i povremenu pomoć u kući oko skrbi za osobu s invaliditetom;

(d) osiguranja pristupa osoba s invaliditetom javnim programima stambenoga zbrinjavanja;

(e) osiguranja ravnopravnoga pristupa osobama s invaliditetom programima i beneficijama mirovinskog osiguranja.

Ustavna osnova za donošenje ovoga Zakona, sadržana je u odredbama članka 3. i članka 58. stavka 2. Ustava Republike Hrvatske (“Narodne novine broj 56/1990, 135/1997, 8/1998, 113/2000,124/2000, 28/2001, 41/2001, 55/2001, 76/2010, 85/2010, 5/2014), i Zakona o suzbijanju diskriminacije.


S obzirom na navedeno, predlažemo da inicirate hitnu dopunu Zakona o socijalnoj skrbi.


S poštovanjem,


Izvršni direktor

dipl. iur. Sokolaj Leke

Predsjednik

Ante Štulić


Na znanje:


  • Ured pravobraniteljice za osobe s invaliditetom
  • Ministarstvo rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike
  • Sabor Republike Hrvatske, Ured za zakonodavstvo
  • Zajednica saveza osoba s invaliditetom Hrvatske